foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ต้นยางนา คือ ต้นไม้ประจำสำนักงาน กศน. ยางนาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูง 40-50 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง เปลือกเรียบหนาสีเทา โคนต้นมีพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปหอกกว้าง ปลายใบสอบเรียว เนื้อใบหนา กว้าง 8-15 เซนติเมตร ยาว 20-35 เซนติเมตร[2] ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อสั้น ๆ สีน้ำตาล กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบประสานเหลื่อมกัน ปลายกลีบบิดเวียนตามกันแบบกังหัน เกสรเพศผู้มี 25 อัน รังไข่มี 3 ช่อง ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ดาว์นโหลด

Facebook Fanpage

Breadcrumbs

บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
 

 

 

  nattapong-saisapai  
  นายณัฐพงษ์  นวลมาก
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
 
 
กลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้บริการข่าวสารข้อมูล งานควบคุมภายใน งานบุคลากร งานนิติการ และงานศูนย์ราชการใสสะอาด
     
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 sumet-a    
นายสุเมธ  แจ่มจำรัส  นายมานัส  ย่างกุ้ง  นายสาโรจน์  ศิราพรรณ
นายกำจัด  สุวรรณัตน์  นายสุเทพ  โกตัน  
งานนิติการ
งานบุคลากร
koy-a niya2-a  Nan
นางนฤมล  ดำน้อย  นางสาวนิรอฮายา  เจษฏาภา นางสาวธัญลักษณ์ บาซอ
งานธุรการ
 toy
 นางสาวณิชากร  ปุยรุก    
งานการเงิน    

 suraida-a

 araya-a  falihah-a

นางสาวสุไรดา  อาแวกาแฉะ

นางสาวอารยา  อัลยุฟรี นางสาวฟาลีฮะห์  เย็ง

 kaewta-a

 zeza  

นางสาวแก้วตา  แวหะมะ

นางสาวนูรฮาฟีซา  ดือเระ  
งานพัสดุ     
 sariyah-a  amphon-a  dalad-a
นางซารีย๊ะ อามะ นายอำพล  สุวรรณรัตน์ นางสาวดาลัด  บินอับดุุรมาน 
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดทำแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการประจำปี วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ จัดทำและเสนอขอจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณประจำปี จัดทำระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน สนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  งานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
งานแผนงานและโครงการ    
 jarielak-a  matt  
 นางสาวจรีลักษณ์  สัตตบริพันธ์ นางสาวมัรดียะห์  โดฮาร์  
 jong-a  buboo  
 นางจงกล  อินน้อย   นางสาวอักษรลักษณ์ เด่นสันติกุล  
     
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา การพัฒนาห้องสมุดประชาชน การศึกษาทางสื่อสารมวลชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการจัดนิทรรศการ และเผยแพร่
 kem-a
นางสาวอุทัยวรรณ  ย่างกุ้ง   

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  และการศึกษาพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกาษาผู้สูงอายุ

 payom-a
นางพยอม คงจันทร์    

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย  โดยระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ทุกภาคส่วนของสังคมเป็นเครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สนับสนุนโครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ กิจกรรมประชาธิปไตย งานลูกเสือและยุวกาชาด งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ และส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของจังหวัด/กระทรวง

 กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ (KM)

 a-tun  susam-panaknyan  
นางศุหัชฌา  โพธิรุกข์  นางสาวนิติซัม  เส็น  
     

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  และการศึกษาพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ การเทียบโอนการศึกษา งานเทียบระดับการศึกษา เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ (Advice Center) การส่งเสริมงานกิจการนักศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบวุฒิการศึกษา การจัดทำข้อมูลรายบุคคลเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ และการจัดทำ GPA/PR

ประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

 nima-a  rohisa  
นางสาวนิอัสมา  เจษฏาภา  นางสาวรอฮีซา  สาและ  
     
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การสอบทาน การควบคุมภายใน และตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
     

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
ถ.สุริยะประดิษฐ์  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส
โทรศัพท์ 073511807,073512536  โทรสาร 073513005