foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ต้นยางนา คือ ต้นไม้ประจำสำนักงาน กศน. ยางนาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูง 40-50 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง เปลือกเรียบหนาสีเทา โคนต้นมีพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปหอกกว้าง ปลายใบสอบเรียว เนื้อใบหนา กว้าง 8-15 เซนติเมตร ยาว 20-35 เซนติเมตร[2] ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อสั้น ๆ สีน้ำตาล กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบประสานเหลื่อมกัน ปลายกลีบบิดเวียนตามกันแบบกังหัน เกสรเพศผู้มี 25 อัน รังไข่มี 3 ช่อง ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ดาว์นโหลด

Facebook Fanpage

Breadcrumbs

กศน.ตำบลทั้ง 77 แห่ง


รหัสถานคึกษา ชื่อสถานศึกษา เว็บไซต์ กศน.ตำบล
1296010000 กศน.อำเภอเมืองฯ
1296010091 กศน.ตำบลบางนาค http://narathiwat.nfe.go.th/tbbangnak
1296010002 กศน.ตำบลลำภู http://narathiwat.nfe.go.th/tblampu
1296010003 กศน.ตำบลมะนังตายอ http://narathiwat.nfe.go.th/tbmanangtayo
1296010004 กศน.ตำบลบางปอ http://narathiwat.nfe.go.th/tbbanpo
1296010005 กศน.ตำบลกะลุวอ http://narathiwat.nfe.go.th/tbkaluwo
1296010006 กศน.ตำบลกะลุวอเหนือ http://narathiwat.nfe.go.th/tbkaluwonorth
1296010007 กศน.ตำบลโคกเคียน http://narathiwat.nfe.go.th/tbkokkian
1296020000 กศน.อำเภอตากใบ  
1296020001 กศน.ตำบลเจ๊ะเห http://narathiwat.nfe.go.th/tbchehea
1296020002 กศน.ตำบลไพรวัน http://narathiwat.nfe.go.th/tbpraiwan
1296020003 กศน.ตำบลพร่อน http://narathiwat.nfe.go.th/tbparon
1296020004 กศน.ตำบลศาลาใหม่ http://narathiwat.nfe.go.th/tbsalamai
1296020005 กศน.ตำบลบางขุนทอง http://narathiwat.nfe.go.th/tbbangkuntong
1296020006 กศน.ตำบลเกาะสะท้อน http://narathiwat.nfe.go.th/tbkohsathon
1296020007 กศน.ตำบลนานาค http://narathiwat.nfe.go.th/tbnanak
1296020008 กศน.ตำบลโฆษิต http://narathiwat.nfe.go.th/tbkosit
129603000 กศน.อำเภอบาเจาะ  
1296030001 กศน.ตำบลบาเจาะ http://narathiwat.nfe.go.th/tbbacho
1296030002 กศน.ตำบลลุโบ๊ะสาวอ http://narathiwat.nfe.go.th/tblubuksawo
1296030003 กศน.ตำบลกะเยาะมาตี http://narathiwat.nfe.go.th/tbgajohmati
1296030004 กศน.ตำบลปะลุกาสาเมาะ http://narathiwat.nfe.go.th/tbpalukasamoh
1296030005 กศน.ตำบลบาเระเหนือ http://narathiwat.nfe.go.th/tbbareanorth
1296030006 กศน.ตำบลบาเระใต้ http://narathiwat.nfe.go.th/tbbareasouth
1296040000 กศน.อำเภอยี่งอ  
1296040001 กศน.ตำบลยี่งอ http://narathiwat.nfe.go.th/tbyingo
1296040002 กศน.ตำบลละหาร http://narathiwat.nfe.go.th/tblahar
1296040003 กศน.ตำบลจอเบาะ http://narathiwat.nfe.go.th/tbjoboh
1296040004 กศน.ตำบลลุโบะบายะ http://narathiwat.nfe.go.th/tblubukbayah
1296040005 กศน.ตำบลลุโบะบือซา http://narathiwat.nfe.go.th/tblubukbesar
1296040006 กศน.ตำบลตะปอเยาะ http://narathiwat.nfe.go.th/tbtapoyok
1296050000 กศน.อำเภอระแงะ  
1296050001 กศน.ตำบลตันหยงมัส http://narathiwat.nfe.go.th/tbtanyongmas
1296050002 กศน.ตำบลตันหยงลิมอ http://narathiwat.nfe.go.th/tbtanyonglima
1296050006 กศน.ตำบลบองอ http://narathiwat.nfe.go.th/tbbonyo
1296050007 กศน.ตำบลกาลิซา http://narathiwat.nfe.go.th/tbkalisa
1296050008 กศน.ตำบลบาโงสะโต http://narathiwat.nfe.go.th/tbbanyosato
1296050009 กศน.ตำบลเฉลิม http://narathiwat.nfe.go.th/tbchalerm
1296050010 กศน.ตำบลมะรือโบตก http://narathiwat.nfe.go.th/tbmarubo
1296060000 กศน.อำเภอรือเสาะ  
1296060001 กศน.ตำบลรือเสาะ http://narathiwat.nfe.go.th/tbruso
1296060002 กศน.ตำบลสาวอ http://narathiwat.nfe.go.th/tbsawor
1296060003 กศน.ตำบลเรียง http://narathiwat.nfe.go.th/tbreang
1296060004 กศน.ตำบลสามัคคี http://narathiwat.nfe.go.th/tbsamakhi
1296060005 กศน.ตำบลบาตง http://narathiwat.nfe.go.th/tbbatong
1296060006 กศน.ตำบลลาโละ http://narathiwat.nfe.go.th/tblalo
1296060007 กศน.ตำบลรือเสาะออก http://narathiwat.nfe.go.th/tbrusoook
1296060008 กศน.ตำบลโคกสะตอ http://narathiwat.nfe.go.th/tbkoksato
1296060009 กศน.ตำบลสุวารี http://narathiwat.nfe.go.th/tbsuwari
1296070000 กศน.อำเภอศรีสาคร  
1296070001 กศน.ตำบลซากอ http://narathiwat.nfe.go.th/tbsakoa2
1296070002 กศน.ตำบลตะมะยูง http://narathiwat.nfe.go.th/tbtamayung
1296070003 กศน.ตำบลศรีสาคร http://narathiwat.nfe.go.th/tbsrisakhon
1296070004 กศน.ตำบลเชิงคีรี http://narathiwat.nfe.go.th/tbcherngkiri
1296070005 กศน.ตำบลกาหลง http://narathiwat.nfe.go.th/tbkalong
1296070006 กศน.ตำบลศรีบรรพต http://narathiwat.nfe.go.th/tbsribanpot
1296080000 กศน.อำเภอแว้ง  
1296080001 กศน.ตำบลแว้ง http://narathiwat.nfe.go.th/tbwaeng
1296080002 กศน.ตำบลกายูคละ http://narathiwat.nfe.go.th/tbkayukelak
1296080003 กศน.ตำบลฆอเลาะ http://narathiwat.nfe.go.th/tbgolok
1296080004 กศน.ตำบลโละจูด http://narathiwat.nfe.go.th/tblojud
1296080005 กศน.ตำบลแม่ดง http://narathiwat.nfe.go.th/tbmeadong
1296080006 กศน.ตำบลเอราวัน http://narathiwat.nfe.go.th/tbarawan
1296090000 กศน.อำเภอสุคิริน  
1296090001 กศน.ตำบลมาโมง http://narathiwat.nfe.go.th/tbmamong
1296090002 กศน.ตำบลสุคิริน http://narathiwat.nfe.go.th/tbsukhirin
1296090003 กศน.ตำบลเกียร์ http://narathiwat.nfe.go.th/tbkear
1296090004 กศน.ตำบลภูเขาทอง http://narathiwat.nfe.go.th/tbpukautong
1296090005 กศน.ตำบลร่มไทร http://narathiwat.nfe.go.th/tbromsai
1296100000 กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก  
1296100001 กศน.ตำบลสุไหงโก-ลก http://narathiwat.nfe.go.th/tbsungaikolok
1296100002 กศน.ตำบลปาเสมัส http://narathiwat.nfe.go.th/tbpasirmas
1296100003 กศน.ตำบลมูโนะ http://narathiwat.nfe.go.th/tbmunok
1296100004 กศน.ตำบลปูโยะ http://narathiwat.nfe.go.th/tbpuyok
1296110000 กศน.อำเภอสุไหงปาดี  
1296110001 กศน.ตำบลปะลุรู http://narathiwat.nfe.go.th/tbpaluru
1296110002 กศน.ตำบลสุไหงปาดี http://narathiwat.nfe.go.th/tbsungaipadi
1296110003 กศน.ตำบลโต๊ะเด็ง http://narathiwat.nfe.go.th/tbtokdeng
1296110004 กศน.ตำบลสากอ http://narathiwat.nfe.go.th/tbsakoa
1296110005 กศน.ตำบลริโก๋ http://narathiwat.nfe.go.th/tbrikoh
1296110006 กศน.ตำบลกาวะ http://narathiwat.nfe.go.th/tbkawa
12960120000 กศน.อำเภอจะแนะ  
12960120000 กศน.ตำบลจะแนะ http://narathiwat.nfe.go.th/tbchanea
12960120000 กศน.ตำบลดุซงญอ http://narathiwat.nfe.go.th/tbdusunnyo
12960120000 กศน.ตำบลผดุงมาตร http://narathiwat.nfe.go.th/tbpadungmat
12960120000 กศน.ตำบลช้างเผือก http://narathiwat.nfe.go.th/tbchangpeark
1296130000 กศน.อำเภอเจาะไอร้อง  
1296130001 กศน.ตำบลจวบ http://narathiwat.nfe.go.th/tbjuab
1296130002 กศน.ตำบลบูกิต http://narathiwat.nfe.go.th/tbbukit
1296130003 กศน.ตำบลมะรือโบออก http://narathiwat.nfe.go.th/tbmaruboook
     
รวม กศน.อำเภอ  13  อำเภอ  
  กศน.ตำบล   77 ตำบล  


 

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
ถ.สุริยะประดิษฐ์  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส
โทรศัพท์ 073511807,073512536  โทรสาร 073513005