foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ต้นยางนา คือ ต้นไม้ประจำสำนักงาน กศน. ยางนาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูง 40-50 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง เปลือกเรียบหนาสีเทา โคนต้นมีพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปหอกกว้าง ปลายใบสอบเรียว เนื้อใบหนา กว้าง 8-15 เซนติเมตร ยาว 20-35 เซนติเมตร[2] ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อสั้น ๆ สีน้ำตาล กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบประสานเหลื่อมกัน ปลายกลีบบิดเวียนตามกันแบบกังหัน เกสรเพศผู้มี 25 อัน รังไข่มี 3 ช่อง ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ดาว์นโหลด

Facebook Fanpage

Breadcrumbs

ภารกิจ กศน.

    การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของจังหวัดนราธิวาส มีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาสเป็นองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบ  โดยมีลำดับการพัฒนาตามยุคสมัยนับต่อเนื่องถึงปัจจุบัน อาจจัดแบ่งเป็น 5 ยุค ดังนี้

          ยุคที่ 1 ยุคการศึกษาผู้ใหญ่ (พ.ศ. 2483-2502) รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกพระยาพหุลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี ประกาศนโยบายด้านการศึกษาไว้ว่า ให้จัดการศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดการจัดการศึกษาต่างๆ แก่ประชาชนในระยะต่อมา

          ยุคที่ 2 ยุคพัฒนาสู่การศึกษานอกโรงเรียน (พ.ศ. 2503-2519) เป็นยุคที่มุ่งพัฒนาการศึกษาผู้ใหญ่เพื่อการรู้หนังสือ การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การเข้าถึงข่าวสารของข้อมูล และการมีอาชีพโดยมีปรัชญา คิดเป็นซึ่งพัฒนาขึ้นโดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ หัวหน้ากองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา ในขณะนั้น (ปี พ.ศ. 2513) (ต่อมา เป็นอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน  และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ)

can think

           ยุคที่ 3 ยุคการศึกษานอกโรงเรียน (พ.ศ. 2520-2532) เป็นยุคเริ่มต้นของการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต แต่ยังคงมุ่งการศึกษาพื้นฐาน การบริการข้อมูลข่าวสาร และการฝึกทักษะอาชีพ

          ยุคที่ 4 ยุคขยายการให้บริการการศึกษานอกโรงเรียน ตามแนวคิดการศึกษาเพื่อปวงชน (พ.ศ. 2533-2543) นโยบายการจัดการศึกษานอกโรงเรียนยุคนี้มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาลดอัตราการไม่รู้หนังสือของผู้ใหญ่ตามแนวคิดของโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 จากการประชุมระดับโลกเรื่อง การศึกษาเพื่อปวงชน” (World Conference on Education for All) ในช่วงตอนปลายยุคได้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ        พ.ศ. 2542 จุดเน้นสำคัญคือ การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชน

          ยุคที่ 5 ยุคการศึกษาตลอดชีวิต (พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน) ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 เมื่อ 20 สิงหาคม 2542 แล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้าปฏิรูปการศึกษา     ทั้งระบบ โดยเริ่มจากการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ การผลักดันการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  การจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน  ให้สังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง       นโยบายหลักมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล  เพื่อการแข่งขันในเวทีโลก

 

        ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย

1. จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีเรียนต่างๆ  ตามความเหมาะสมและความพร้อมของผู้เรียน เช่น วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม  วิธีเรียนทางไกล  เป็นต้น

2. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ

จัดให้ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ที่ลืมหนังสือ ในกลุ่มอายุ 15-59 ปี ให้สามารถอ่านออก เขียนได้  และสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตส่วนบุคคล เพื่อให้มีความรู้ เจตคติและทักษะที่จำเป็นสำหรับ การดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพื่อให้บุคคลสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมกับการปรับตัวในอนาคต อาทิ การส่งเสริมด้านกีฬา       สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น

4. กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้หลักสูตร   และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การเรียนทางไกล  และรูปแบบอื่น ๆ  ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที่


ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

เป็นการจัดการศึกษาให้กับประชาชนที่ว่างงาน หรือประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้ว และต้องการต่อยอดเพื่อสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยใช้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่จัดตั้งไว้ หรือ กศน.ตำบล หรือสถานที่ของเครือข่าย ซึ่งอาจจัดโดยสถานศึกษา กศน. หรือ สถานศึกษา กศน.จัดร่วมกับภาคีเครือข่าย

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

         1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข

จัดสอนภาษาต่างๆ เช่น ภาษาไทย ภาษามลายูถิ่น ภาษามลายูกลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้ ทั้งยังให้บุคลากรภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สามารถใช้ภาษามลายูถิ่นในการสื่อสาร

         2.โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเน้นแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา ให้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายวัฒนธรรม  จัดกระบวนการเรียนรู้ เวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้  ให้กับผู้สูงอายุ

         3. โครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตให้กับกลุ่มสตรี  รวมถึงการจัดตั้งองค์กรศูนย์แกนนำสตรีเพื่อให้กลุ่มสตรีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม  อาทิ เช่นการจัดเวที สานสร้างความรัก” , “ชมรม สตรีไทย ใจอาสา”, “ค่าย สตรี ใฝ่คุณธรรม

        4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำเกษตรธรรมชาติฯ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถจำหน่ายและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ได้

        5. โครงการกีฬาสายสัมพันธ์เครือจ่ายเยาวชนนอกโรงเรียนสร้างสันติสุข

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายเยาวชนนอกระบบ และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ   ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย  ตลอดจน เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ   และเป็นการสร้างความสัมพันธ์   ระหว่างเครือข่ายเยาวชนนอกระบบโรงเรียนในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด  และกลุ่มจังหวัด 

        6. โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ

      ได้จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ  เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ในระหว่างการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ  ทั้งยังจัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา  รวมทั้งการพัฒนาผู้นำในสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้มีความพร้อมในการบริหารงาน อาทิ กิจกรรมยกระดับความรู้ผู้นำสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมยกระดับความรู้นักศึกษาปอเนาะให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพ เป็นต้น

 

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
ถ.สุริยะประดิษฐ์  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส
โทรศัพท์ 073511807,073512536  โทรสาร 073513005